Pieņemti LOF kongresā

2003. gada 6.decembrī

Rogaininga sacensību noteikumi

 

Rogainings ir komandu sacensības garas distances veikšanā, orientējoties apvidū ar kartes un kompasa palīdzību. Sacensību mērķis ir savākt pēc iespējas vairāk punktu, kuri tiek piešķirti par kontrolpunktu (turpmāk tekstā “KP”) apmeklēšanu distancē noteiktā laika periodā. Distancē kustība atļauta tikai ar kājām, KP apmeklējami brīvi izvēlētā secībā.

Definīcijas

Jēdziens “distance” nozīmē apvidus rajonu, kurā dalībnieki pārvietojas sacensību laikā, bet neietver rīkotāju izveidoto sacensību centru. Jēdziens “sacensību vieta” ietver sevī sacensību distanci, kā arī sacensību centru.

Dalībnieki

1. Komanda sastāv no 2, 3, 4 vai 5 dalībniekiem.

2. Ja kādā komandā ir dalībnieks, kurš ir jaunāks par 14 gadiem, tad komandā jābūt arī dalībniekam, kurš ir 18 gadus vecs vai vecāks.

3. Komandas tiek vērtētas vairākās grupās atkarībā no dalībnieku vecuma un dzimuma. Katra komanda tiek vērtēta visās grupās, kurām atbilst komandas dalībnieki.

4. Neviens sacensību dalībnieks nedrīkst vienlaikus piedalīties sacensību organizācijā tādā mērā, lai būtu iespējams gūt priekšrocības pār pārējiem sacensību dalībniekiem (t.i. iegūt papildus informāciju par sacensību apvidu, karti vai KP atrašanās vietām)

Zemes un īpašuma tiesību ievērošana

5. Dalībniekiem jārespektē publiskā un privātīpašuma tiesības.

a) dalībniekiem aizliegts šķērsot apsētus vai augošas labības un citu kultūru laukus, ja vien to nav atļāvuši sacensību rīkotāji. Tāpat aizliegts šķērsot jebkuru rajonu, kuru sacensību rīkotāji noteikuši kā slēgtu.

b) dalībniekiem jāpārvietojas saprātīgā attālumā no privātmājām un citām apdzīvotām vietām

c) dalībniekiem uzmanīgi jāšķērso žogi un citi mākslīgi veidoti šķēršļi. Visi vārti ir jāatstāj tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika atrasti.

d) dalībnieki nedrīkst piegružot sacensību vietu.

e) dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus sacensību vietā, ja vien nav saņemta atļauja no sacensību rīkotājiem.

f) dalībniekiem distancē aizliegts smēķēt.

g) dalībniekiem aizliegts apzināti postīt vai traucēt vietējo augu un dzīvnieku valsti.

h) suņi un jebkāda veida ieroči ir aizliegti sacensību vietā.

Komandas rīcība

6. Dalībniekiem aizliegts doties distancē pirms oficiālā starta.

7. Vienīgie navigācijas palīglīdzekļi, kuri var tik ņemti līdzi distancē ir magnētiskie kompasi, pulksteņi un sacensību karte(s). Aizliegts izmantot jebkādus citus navigācijas palīglīdzekļus t.sk. pedometrus, altimetrus un GPS iekārtas. Sacensību vietā atļauts izmantot tikai un vienīgi sacensību kartes, jebkādu citu kartogrāfisko materiālu izmantošana aizliegta.

8. Aizliegts izmantot datoru distances plānošanai.

9. Komanda pārvietojas tikai ar kājām t.i. aizliegta jebkāda veida transportlīdzekļu izmantošana.

10. Distances laikā komandas dalībniekiem jāatrodas dzirdamības attālumā vienam no otra. Komandai jādemonstrē atbilstība šim likumam pēc tiesneša vai citas komandas dalībnieka pieprasījuma.

11. Komandai, pēc tiesneša pieprasījuma, jāuzrāda kontrolkartiņa, kā arī jānosauc komandas numurs, pēc tiesneša vai citas komandas pieprasījuma.

12. Komanda nedrīkst saņemt palīdzību un sadarboties ar citiem cilvēkiem, kā arī apzināti sekot citai komandai.

13. Distancē pirms starta aizliegts ienest un atstāt pārtiku vai inventāru komandas vajadzībām, tāpat sacensību laikā distancē aizliegts atstāt pārtiku vai komandas inventāru.

14. Katram dalībniekam distancē jāņem līdzi svilpe. Nepieciešamības gadījumā dalībnieks, izmantojot svilpi, ar vairākām īsu signālu sērijām ziņo par savu atrašanās vietu.

Kontrolpunkti (KP)

15. Visi komandas dalībnieki KP ierodas vienlaicīgi, tiešas redzamības un ne vairāk kā 5m attālumā viens no otra.

16. Lai saņemtu punktus par KP apmeklējumu, dalībniekiem jāizdara atzīme atbilstošajā rīkotāju izsniegtās kontrolkartiņas rūtiņā vai, ja tiek lietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma, elektroniskās atzīmēšanās ierīcē. Ja komanda izdara atzīmi nepareizajā kontrolkartiņas rūtiņā, tad lai saņemtu punktus, par to ir jāziņo sacensību rīkotājiem tikko komanda ir ieradusies sacensību centrā.

17. Ja sacensību gaitā tiek pazaudēta kontrolkartiņa, komanda var izdarīt atzīmes uz papīra lapas vai kartes. Rīkotāji ieskaitīs punktus par visiem atzīmētajiem KP, ja vien būs iespējams atpazīt KP atzīmi un komanda varēs precīzi norādīt kuram KP nr. atbilst katra izdarītā atzīme.

18. Dalībniekiem aizliegts atpūsties vai ilgstoši uzturēties tuvāk kā 100m attālumā no KP, ja vien KP nav atzīmēts kā dzirdināšanas punkts vai ūdens ņemšanas vieta.

19. Dalībniekiem aizliegts bojāt KP aprīkojumu, ūdens ņemšanas vietas iekārtojumu, citas komandas inventāru kā arī jebkuru citu iekārtu, kuru distancē novietojuši sacensību rīkotāji.

Sacensību centrs

20. Sacensību laikā komandas var atgriezties sacensību centrā, kad vien tas ir nepieciešams. Ierodoties sacensību centrā, komanda(pilnā sastāvā) par savu ierašanos ziņo sacensību rīkotājiem.

21. Komanda finišē pilnā sastāvā ierodoties rīkotāju norādītajā finiša vietā un nododot kontrolkartiņu vai elektroniskās atzīmēšanās ierīci.

22. Ja kāds komandas dalībnieks vēlās pārtraukt sacensības (t.i. izstāties no komandas) pirms kontrollaika beigām, tad komanda pilnā sastāvā ierodas sacensību centrā un informē rīkotājus. Šāda komanda (oriģinālajā sastāvā) tiek uzskatīta par distanci beigušu, un tās rezultāts tiek uzrādīts rezultātu protokolā. Ja no pārējo dalībnieku vidus tiek izveidota jauna komanda, tad pēc organizatoru lēmuma tā var tikt pielaista pie sacensībām, bet komandas dalībnieku iepriekš atzīmētie KP netiek skaitīti.

Sodi un protesti

23. Sods par augstākminēto noteikumu pārkāpumiem ir diskvalifikācija, izņemot noteikumu punktus nr.16 un nr.18, par kuriem sods ir punktu neieskaitīšana par attiecīgā KP apmeklējumu. Diskvalificētajām komandām punkti netiek skaitīti un rezultātu protokolā tiek izdarīta atzīme DISKV .

24. Komanda var brīvprātīgi izstāties, ja kāda iemesla dēļ tā ir pārkāpusi sacensību noteikumus. Tas jāziņo rīkotājiem uzreiz pēc komandas finiša. Šinī gadījumā komandai punkti netiek skaitīti un rezultātu protokolā tiek izdarīta atzīme IZST.

25. 45 minūšu laikā pēc oficiālā kontrollaika beigām, komanda var ziņot rīkotājiem rakstiskā formā par jebkuru komandu, kura pārkāpusi šos noteikumus, kā arī rakstīt protestu rīkotājiem par jebkuru rīkotāju rīcību, kuras dēļ sacensības nenotika saskaņā ar sportiskā godīguma principiem.

26. Komanda, kura nav apmierināta ar kādu sacensību rīkotāju lēmumu var rakstīt apelācijas lūgumu attiecīgajai LOF komisijai vai citai institūcijai, kura atbild par rogaininga sacensību rīkošanu Latvijā, 7 dienu laikā pēc oficiālo rezultātu publicēšanas. Komisijai ir tiesības mainīt sacensību rīkotāju lēmumu un izdarīt korekcijas rezultātos. Šīs instances lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Punktu piešķiršana

27. Sacensības beidzas precīzi pēc rīkotāju noteiktā laika intervāla(stundās) skaitot no starta brīža. Visi laiki tiek noteikti vadoties pēc rīkotāju starta pulksteņa. Komandas, kuras finišē pēc noteiktā kontrollaika, tiek sodītas ar punktu atņemšanu par katru nokavēto minūti, saskaņā ar rīkotāju iepriekš publicētiem principiem. Komandām, kuras finišē vairāk kā 30 minūtes pēc kontrollaika beigām, punkti netiek skaitīti un rezultātu protokolā tiek izdarīta atzīme P/K.

28. Komandas rezultāts ir apmeklēto un pareizi atzīmēto KP vērtību summa no kuras tiek atņemti soda punkti, ja tādi ir. Uzvar komanda ar vislielāko saņemto punktu summu, vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta ir komandai, kura ātrāk ieradusies finišā.

29. Ja sacensību laikā KP, saskaņā ar rīkotāju viedokli, ir bojāts, nepareizi novietots vai pazudis, komandas var saņemt punktus par attiecīgo KP sekojošos gadījumos:

a) ja atzīmēšanās iekārta ir pazudusi vai arī, ja KP ir pazudis vai nepareizi novietots, bet komanda var pierādīt rīkotājiem, ka viņi apmeklējuši KP atrašanās vietu.

b) ja komanda apmeklējusi un pareizi atzīmējusies nepareizi novietotā KP

Vispārīgie noteikumi

30. Jebkurai komandai, dzirdot trauksmes signālu (īsu svilpienu sērijas), jāpārtrauc distance un jāsniedz nepieciešamā palīdzība. Komanda netiks sodīta, ja palīdzības sniegšanas laikā pārkāps kādu no sacensību noteikumu punktiem.

 

Noteikumi angļu valodā apskatāmi  http://www.rogaining.com/rules_B.html